EDUKACJA DOMOWA

EDUKACJA DOMOWA

przy Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Brzechwy w Sosnowcu

Edukacja domowa jest to nauczanie dzieci przez ich rodziców lub opiekunów oraz wyznaczone przez nie osoby, odbywająca się poza systemem edukacji szkolnej. Dzieci edukowane domowo nie chodzą do szkoły czy to publicznej, niepublicznej, społecznej czy prywatnej, lecz uczą się same z pomocą i pod kierunkiem swoich rodziców lub opiekunów. W początkowym etapie nauczania, gdy dzieci uczą się czytać, pisać i liczyć, wkład rodziców jest zazwyczaj większy; z czasem, gdy dzieci już dobrze czytają, więcej czasu spędzają, ucząc się samodzielnie, rodzice w większym stopniu koncentrują się na udostępnianiu im odpowiednich zasobów umożliwiających naukę. Nauka odbywa się nie tylko w domu i nie tylko pod okiem rodziców. Uzupełniana jest wyjazdami w teren, podróżami, zwiedzaniem, uprawianiem rozmaitych rodzajów hobby i sportów, uczestnictwem w dodatkowych zajęciach, kołach zainteresowań, zajęciach specjalistycznych.

Wychodząc na przeciw popularności nauczania domowego, Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Brzechwy w Sosnowcu jest miejscem oferującym wsparcie Rodzicom decydującym się na edukację swoich dzieci w domu.

Wsparcie domowych nauczycieli oferowane przez naszą szkołę to:

– konsultacje z nauczycielem przedmiotu realizowanego w edukacji domowej,

–  możliwość korzystania ze szkolnych materiałów edukacyjnych (możliwość wypożyczenia
materiałów do pracy w domu),

–  udział w tutoringu szkolnym prowadzonym przez nauczycieli szkoły

–  doradztwo i inspiracja ze strony naszej kadry (możliwość układania z nauczycielem
planu pracy tygodniowej/miesięcznej dla dzieci),

–  możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie skoły,

–  możliwość udziału w szkolnych wycieczkach do miejsc nauki, kultury itp.,

– pogłębianie relacji dzieci w ramach wyjazdów na Zieloną Szkołę
w trakcie roku szkolnego,

– udział w  warsztatach tematycznych dla rodziców,

 

PODSTAWA PRAWNA

Edukacja domowa (określana jako “spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”)  jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym, choć praktykowanym przez niewielką liczbę polskich rodzin. Dziś edukację domową w Polsce umożliwia art. 16 ust. 8 do 14. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami z 23.01.2009 r., w następującym brzmieniu:

“ust. 8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

ust. 9. (uchylony).

dodaje się ust. 10 . 14 w brzmieniu:

ust. 10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli:

1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja, w przypadku innego terminu wymagana jest zgoda dyrektora szkoły;

2) do wniosku dołączono:

  1. a) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  2. b) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.

ust. 11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 przez szkołę, której dyrektor zezwoli na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

ust. 12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4. 27

ust. 13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa
w art. 64 ust. 1 pkt. 4.

ust. 14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:

1) na wniosek rodziców;

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2 lit. c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt. 2 lit. c;

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa – art. 48 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowiący, że”1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.”

ZASADY PRZYJĘĆ

Uczeń zostaje przyjęty do szkoły i realizuje obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej po spełnieniu przez jego rodziców lub opiekunów następujących warunków:

–  odbycie indywidualnej rozmowy obydwojga rodziców z dyrekcją szkoły,

–  zapoznanie się przez rodziców/opiekunów z podstawowymi dokumentami szkoły,   w tym w szczególności ze statutem, programem wychowawczym oraz zasadami  współpracy rodziców ze szkołą,

– złożenie odpowiednich dokumentów przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w którym rodzic chce, by jego dziecko rozpoczęło edukację domową,  (podanie do dyrekcji  szkoły o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą),

– oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

– zobowiązania rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko  spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,

– w przypadku kontynuowania kształcenia, świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.