AKTUALNOŚCI

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2022 r. –
- 18.03.2022 r.
do godz. 15.00

01.06.2022 r. –
- 07.06.2022 r. do godz. 15.00

2.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2022 r.
do godz. 12.00

13.06.2022 r.

do godz. 15.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 31.03.2022 r.
do godz. 15.00

do 17.06.2022 r. do godz. 15.00

4.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

01.04.2022 r.

godz. 12.00

20.06.2022 r.

godz. 12.00


 

ZARZĄDZENIE NR 40
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023
do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) i art. 34 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023 do klas wyższych niż klasa I: publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego; oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023 do klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.