AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 16 maja 2022 r.
Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.
Kandydaci do klas dwujęzycznych, klas sportowych i mistrzostwa sportowego oraz klasy przygotowania wojskowego, w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.

W związku z powyższym uczniowie klas VIII szkół podstawowych muszą zarejestrować się w systemie
na stronie internetowej:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

Terminy rekrutacji

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

16.05.2022

20.06.2022 15:00

Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych

16.05.2022

30.05.2022 15:00

Składanie wniosków o przyjecie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji

31.05.2022 08:00

13.06.2022 15:00

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych

Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 15 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu, oraz w systemie rekrutacji na koncie kandydata.

24.06.2022

13.07.2022 15:00

Wprowadzanie osiągnięć

Uczniowie klas ósmych wprowadzają samodzielnie do systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.

24.06.2022 08:00

13.07.2022 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

24.06.2022

13.07.2022 15:00

Złożenie nowego wniosku oraz możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów

Złożenie nowego wniosku o przyjęcie oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku zaakceptowanego z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. Opcja zmiany wniosku możliwa wyłącznie po wycofaniu wniosku w szkole I wyboru. W takim przypadku należy udać się do szkoły I wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych w celu anulowania zaakceptowanego wniosku. Następnie wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie dostarczyć wniosek do szkoły I wyboru albo w wersji papierowej albo elektronicznej podpisanej Profilem Zaufanym

20.07.2022 08:00

 

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

21.07.2022 08:00

28.07.2022 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci, potwierdzają wole podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia wyniku egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

29.07.2022 14:00

 

Publikacja list przyjętych